Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi

Dobrovoljno Vatrogasno društvo Pakrac, Obala kralja Petra Krešimira IV. 26, Pakrac
OIB: 2970659265Pakrac.

Popis gospodarskih subjekata s kojima je Naručitelj u sukobu interesa u smislu članka 80. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj 120/16, 114/22 dalje u tekstu: Zakon):

 Obrt „SLANT“, OIB: 05431848424, Pepe Polaka 60, Pakrac, vl. Dragan Blažević

Sukob interesa prema Zakonu o javnoj nabavi
Scroll to top